E-Content Department of Marathi

 

E-content developed by faculty-  Department of Marathi

                                                                                                                    (Note: Click on E Content to Open/Download)

 

 

Sr. No

Name of the Faculty

Class

Name of the Paper

Name of the Topic

E-Content Developed

 

 

 

Power point presentation

topic wise (Topic Name)

Question Bank 

(Topic/paper Name)

1.

डॉ. महावीर कांबळे 

बी ए भाग १ सेम २

 

अभ्यासपत्रिका क्र २

अक्षरबंध 

कविता- बाकी सर्व ठिक आहे- लोकनाथ यशवंत

 ( निवडक कविता)

भाग १

विभाग १

कविता १ ते ८

 

--

2

प्रा. माधवी पवार 

बी ए भाग १ सेम १

 

अभ्यासपत्रिका क्र १

अक्षरबंध 

 

 

निवडक भास्कर चंदनशिव (लालचिखल)

 चित्रपट

 

अभ्यासक्रम ओळख

--

 

प्रा. माधवी पवार

बी ए भाग १ सेम २

 

अभ्यासपत्रिका क्र २

अक्षरबंध 

 

 

विभाग २   बाकी सर्व ठिक आहे- लोकनाथ यशवंत ( निवडक कविता)

 

विभाग २

कविता ९ ते १६

 

विभाग १  बाकी सर्व ठिक आहे- लोकनाथ यशवंत ( निवडक कविता)

1.

डॉ. महावीर कांबळे

बी ए भाग २ सेम ४

 

अभ्यासपत्रिका क्र ५

 

मातीपंख,आणि आकाश  ( आत्मचरित्र)

ज्ञानेश्वर मुळे

 

अभ्यासक्रम ओळख मातीपंख,आणि आकाश  

--

विभाग १

--

विभाग २

--

2. 

प्रा. माधवी पवार

बी ए भाग २ सेम ४

 

 

अभ्यासपत्रिका क्र ६ 

जुगाड (कांदबरी) - किरण गुरव  

 

अभ्यासक्रम ओळख

जुगाड कांदबरी

विभाग 1 जुगाड आशयसूत्रे

--

विभाग २

--

डॉ. महावीर कांबळे 

बी ए भाग ३ सेम ६

 

अभ्यासपत्रिका क्र १३

 

भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा

विभाग १ मराठी भाषेची वर्णमाला

--

 

 

 

विभाग २

मराठी भाषेचे ध्वनिपरिवर्तन

--

प्रा. माधवी पवार

बी ए भाग ३ सत्र ५ 

अभ्यासपत्रिका क्र ७

साहित्यविचार

अभ्यासक्रम ओळख

--

बी ए भाग ३ सत्र ५ 

अभ्यासपत्रिका क्र ९

मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा अभ्यास (प्रारंभ ते इ. स १५००)

अभ्यासक्रम ओळख

--

बी ए भाग ३ सेम ६

 

अभ्यासपत्रिका क्र १२ 

साहित्यविचार

 

अभ्यासक्रम ओळख

साहित्यविचार

 

 

 

 

 

विभाग १ शब्दशक्ती

--

 

 

बी ए भाग ३ सेम ६

 

अभ्यासपत्रिका क्र १४

मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा अभ्यास इ.स १५०० ते १८००

 

अभ्यासक्रम ओळख

मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा अभ्यास इ.स १५०० ते १८००

विभाग 1 संत एकनाथ

--

विभाग २ संत तुकाराम

--